12 wrz, 2018

Ulga B+R

12 wrz, 2018

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Czym jest ulga B+R?

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) jest nową formą (wprowadzoną od stycznia 2016 roku) wspierania innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, która zastąpiła niepopularną tzw. ulgę na nabycie nowych technologii. Niepopularność poprzedniego rozwiązania nie była przypadkowa, bowiem było ono obarczone istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorcy ograniczeniami – konieczność uzyskania specjalistycznej opinii o tzw. nowości nabytej technologii, promowała tylko nabycie a nie wytworzenie danej technologii oraz dotyczyła wąskiej kategorii wartości niematerialnych i prawnych.

Ulga B+R odchodzi od poprzedniego schematu wspierając działania innowacyjne polegające na wytwarzaniu nowych technologii przez same przedsiębiorstwa oraz rozwój prowadzonej przez nie działalności B+R.

Na czym polega ulga B+R?

Ulga B+R pozwala podatnikowi na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – tzw. koszty kwalifikowane.

Zastosowany przez ustawodawcę mechanizm odliczenia pozwala podatnikom na uzyskanie podwójnej korzyści podatkowej z tytułu ponoszonych wydatków na działalność B+R:

 • po pierwsze ponoszone przez podatnika wydatki mogą zostać przez niego w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • po drugie można odliczyć te wydatki od podstawy opodatkowania, z tym że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 150% lub 100% ich wysokości, w zależności od rodzaju wydatku oraz statusu podmiotu dokonującego odliczenia (w latach 2016 – 2017 obowiązywały niższe limity).

Co można odliczyć?

 • Koszty wynagrodzeń oraz składek: wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o działo w celu realizacji działalności badawczo–rozwojowej wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika tych składek;
 • Koszty materiałów i surowców: nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, także uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych nabycia sprzętu specjalistycznego niebędącego środkiem trwałym, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;
 • Koszty nabycia usług: wydatki poniesione na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także na nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową;
 • Koszty związane z korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej pod warunkiem, że korzystanie nie wynikało z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
 • Koszty związane z ochroną własności intelektualnej (od 2017 roku): koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, w tym m.in. wydatki na dokumentację, obsługę postępowania zgłoszeniowego, tłumaczenia, opłaty okresowe, opłaty za odnowienie itp.;

Odpisy amortyzacyjne: zaliczane do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością, także odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych (zakończonych pozytywnym wynikiem), w proporcji w jakiej w jej wartości początkowej pozostają wskazane w ustawie koszty kwalifikowane.

Ile można odliczyć?

Dodatkowa premia dla podatnika za działania B+R w postaci dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podlega ograniczeniom w postaci limitów procentowych.

Wynagrodzenia i składki należne od wynagrodzeń Materiały, surowce, ekspertyzy, usługi doradcze, korzystanie z aparatury, odpisy amortyzacyjne Utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
Od 1 stycznia 2018 r.
„duży” przedsiębiorca 100% 100% 100%
Pozostali przedsiębiorcy 100% 100% 100%
Centrum badawczo-rozwojowe Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy 150% 150% 150%
Pozostali przedsiębiorcy 150% 150% 100%

Bardzo ciekawym mechanizmem jest wprowadzona od stycznia 2017 roku refundacja, czyli możliwość otrzymania zwrotu określonej kwoty pieniędzy od organu podatkowego, w przypadku gdy dochody podatkowe lub odnotowana strata podatkowa nie pozwalają podatnikowi na wykorzystanie całej kwoty odliczenia. Otrzymana kwota stanowi pomoc de minimis. Z tego rozwiązania będą mogli jednak skorzystać tylko:

 • wszyscy podatnicy – w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej;
 • mikro, mail i średni przedsiębiorcy – w drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej.

W kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej mechanizm refundacji nie przysługuje już żadnym podatnikom.

W jakim okresie czasu można odliczyć?

Co do zasady odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeśli jednak podatnik poniósł w danym roku podatkowym stratę albo wielkość jego dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń to odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat (w 2016 roku były trzy lata) podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Czy są jakieś ograniczenia?

Oczywiście. Jak każde rozwiązanie tego typu, tak i ulga B+R podlega ograniczeniom w jej stosowaniu. Poza ograniczeniami wskazanymi powyżej (rodzaje kosztów, limity odliczeń) należy pamiętać również, że:

 • ulga B+R nie przysługuje w stosunku do tych kosztów kwalifikowanych, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. dotacje, subwencje);
 • koszty kwalifikowane ponoszone w ramach tzw. badań podstawowych mogą być objęte ulgą B+R tylko pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową,
 • możliwość skorzystania z ulgi przez podatnika prowadzącego działalność na terenie SSE, ale wyłącznie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia SSE.

Jak możemy pomóc?

Zaprojektujemy – wdrożymy – zabezpieczymy cały proces wdrożenia ulgi B+R:

 • przedstawimy założenia, korzyści i ryzyka wynikające z zastosowania ulgi w kontekście Państwa organizacji;
 • przeanalizujemy dokonywane w Państwa organizacji czynności/działania/procesy/zadania pod kątem możliwości zastosowania ulgi;
 • skalkulujemy potencjalne oszczędności podatkowe w oparciu o dostępne dane finansowe;
 • zweryfikujemy istniejące regulaminy/umowy/schematy organizacyjne oraz opracujemy i wdrożymy odpowiednio zmodyfikowane pod kątem stosowania ulgi;
 • opracujemy i wdrożymy niezbędne procedury wewnętrzne;
 • zabezpieczymy wdrażane rozwiązania poprzez uzyskanie interpretacji podatkowych;
 • będziemy reprezentować Państwa organizację w postępowaniach i kontrolach podatkowych.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

«

Leave a comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.